0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2021-05-11
จำนวนครั้งที่ชม : 162,622 ครั้ง
Online : 6 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

เช่า Pocket Wifi เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอื่นๆ

 เงื่อนไขและใช้บริการ เช่า Pocket Wifi เกาหลี

 
 • สมัครใช้บริการก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ (ดูรายละเอียดที่ การสมัครใช้บริการ)(กรณีประสงค์ให้จัดส่งทาง EMS กรุณาเผื่อเวลาในการจัดส่งประมาณ 2 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • โอนเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
 • เช่า Pocket Wifi เกาหลี ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wifi หรือไม่ก็ตาม
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี 4G LTE จะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว
 • การจัดส่ง-รับคืน และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (ดูรายละเอียดที่ การจัดส่ง-รับคืน)
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิดรวมทั้งค่าบริการเสริม (แพคเกจประกันภัย) ที่ท่านสมัครไว้เพิ่มเติมด้วย
 • กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านได้สมัครแพคเกจประกันอุบัติเหตุ จะได้รับการยกเว้นค่าเสียหายแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ กรณีท่านมิได้สมัครแพคเกจประกันอุบัติเหตุ จะต้องชำระค่าเสียหายของแต่ละอุปกรณ์เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ (ดูรายละเอียดที่ PACKAGE / การใช้งาน)
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi เกาหลี ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ KIMCHI POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ บริษัท สนุกวายฟาย จำกัด หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันอุบัติเหตุถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
 • แพคเกจการประกันอุบัติเหตุ จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
 • KIMCHI POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท สนุกวายฟาย จำกัด เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญีปุ่น ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ญี่ปุ่น อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • KIMCHI POCKET WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง
 


   
       


เงื่อนไข และ ใช้บริการ เช่า Pocket Wifi ญี่ปุ่น 4G LTE มีอะไรบ้าง
 
 • สมัครใช้บริการ Pocket Wifi 4G ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ (กรณีประสงค์ให้จัดส่งทาง EMS กรุณาเผื่อเวลาในการจัดส่งประมาณ 2 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • โอนเงินมัดจำเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครใช้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสมัครใช้บริการ
 • เช่า Pocket Wifi ญี่ปุ่น ค่าบริการจะถูกคิดทันทีตามจำนวนวันที่สมัครใช้บริการ ไม่ว่าท่านจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่ก็ตาม
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi ญี่ปุ่น จะถูกจัดส่งภายใน 2 วัน ก่อนการเดินทาง
 • การจัดส่ง-รับคืน และรายละเอียดค่าบริการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ส่งคืนอุปกรณ์ภายใน 2 วันทำการ หากไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายวัน ตามจำนวนวันที่เกิดรวมทั้งค่าบริการเสริม (แพคเกจประกันความเสียหาย) ที่ท่านสมัครไว้เพิ่มเติมด้วย
 • กรณียกเลิก เช่า Pocket Wifi ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 วันทำการ มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
 • กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ Pocket Wifi ญี่ปุ่น 4G LTE แต่ละประเภทโดยทันทีหลังจากได้รับอุปกรณ์แล้ว โดยอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบว่าอุปกรณ์เกิดการชำรุด เสียหาย อุปกรณ์ไม่ครบ เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที (ก่อนการเดินทาง) และจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง หากท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าบริการหากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านได้สมัครแพคเกจประกัน จะได้รับการยกเว้นค่าเสียหายแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้
 • กรณีท่านมิได้สมัครแพคเกจประกัน จะต้องชำระค่าเสียหายของแต่ละอุปกรณ์เต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
 • อุปกรณ์ Pocket Wifi ญี่ปุ่น ทุกชนิดที่อยู่ภายใต้ชื่อ WASABI POCKET WIFI เป็นทรัพย์สินของ SANOOK WIFI หากท่านกระทำการดัดแปลง แก้ไข หรือจงใจทำให้เกิดความเสียหาย แพคเกจการประกันความเสียหายถือเป็นโมฆะ และท่านจะต้องชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้
 • แพคเกจการประกันความเสียหาย จะมิได้รับเงินคืนแต่อย่างใด
 • WASABI POCKET WIFI ภายใต้การดำเนินการของ SANOOK WIFI เป็นตัวแทนให้บริการเช่า Pocket Wifi  โดยยึดหลักการให้บริการตามผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกิดจากทางผู้ให้บริการสัญญาณที่ญี่ปุ่น อยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
 • WASABI POCKET WIFI ให้บริการเฉพาะการใช้งานข้อมูล (Data) เท่านั้น หากท่านถอดซิมออกจากตัวอุปกรณ์ POCKET WIFI 4G เพื่อนำไปใช้ในการโทรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามจริง
FAIR USAGE POLICY : การให้บริการเช่า Pocket Wifi ญี่ปุ่น อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของบริษัท สนุกวายฟาย จำกัด ยึดตามหลักการให้บริการเครือข่ายของประเทศญี่ปุ่น ที่ให้บริการเครือข่ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไป นโยบายการใช้งานข้อมูลกำหนดขึ้นเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลปริมาณมาก เช่น การดาวน์โหลด Bittorrent, เล่นเกมส์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทปริมาณสูง, การดูวีดีโอผ่านอินเตอร์เน็ท หรือ การดาวน์โหลดไฟล์ปริมาณมากๆ เป็นต้น อาจทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลลดลง หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทได้ชั่วคราวอันเนื่องมาจากสาเหตุข้างต้น